Priorytety w planowaniu

Priorytety w planowaniu

Witajcie 🙂
Z tej strony Ewa, pewnie pamiętacie moje wcześniejsze inspiracje i zdjęcia (a jeśli jesteście z nami na Facebooku pewnie wiecie, że jestem odpowiedzialna za cały wizerunek graficzny firmy), ale dzisiaj chciałabym przybliżyć Wam inny aspekt planowania, który z pewnością jest ważny w kontekście najważniejszego dla nas tematu – mianowicie organizacji czasu.

Hello 🙂 This is me, Ewa. You probably remember my earlier inspirations and photos (and if you’re with us on Facebook you probably know that I am responsible for all graphic aspects), but today I want to introduce you to a different aspect of planning, which is certainly important in the context of the most important topic for us: namely the organization of time.

Jak pewnie wiecie, od tego roku zmieniliśmy pomysł na wkład, bo poza zwykłymi oknami na wpisanie Waszych notatek pojawiły się też inne (pewnie dla niektórych zaskakujące) miejsca, których we wkładzie do tej pory nie było. Mowa oczywiście o oknach „priorytety”
oraz „najważniejsze”. Pewnie sporo z Was po pierwszym kontakcie z wkładem pomyślało, że to marnowanie miejsca, ale tak na prawdę
jest to przemyślana i bardzo ważna kwestia, o której sporo dyskutowałyśmy w trakcie projektowania tegorocznej kolekcji. Dlaczego?

As you probably know, this year we changed the idea of ​​refills, because apart from the usual boxes for your notes there are also other (probably for some of you surprising) spaces that have not been there before. They are, of course „priorities” and „important” boxes. Probably a lot of you, after the first contact with the refill, thought that it was a waste of space, but in fact it is a well-thought and important matter about which we had many discussions during the design process of this year’s collection. Why?

Chciałybyśmy, żebyście na chwilę się zatrzymali.

We would like our customers to stop for a moment

Okej, wiem, wiem, to brzmi strasznie patetycznie i na dłuższą metę banalnie (przecież każdy, szczególnie w okresie świątecznym nawołuje
do zatrzymania się, rozejrzenia, zwrócenia uwagi na bliskich), ale w dzisiejszym świecie, kiedy wszystko gna, zmienia się z minuty na minutę, a czas reakcji każdego z nas jest wystawiany na próbę, trzeba się czasami po prostu zatrzymać i skupić na tym, co naprawdę ważne.
Tylko powiedzmy sobie szczerze, jako firma produkująca plannery średnio jesteśmy w stanie wpłynąć na Wasze życie. Dajemy Wam produkt, który może ułatwić Wam poukładanie swoich spraw, staramy się pisać artykuły, które zainspirują Was do regularnego i świadomego organizowania czasu, tworzymy oprawę graficzną, która zainspiruje Was do działania, ale wciąż jesteśmy tylko producentem plannerów
i nie możemy zrobić nic, co na prawdę ułoży Wam życie. Ale wiecie co? Wcale nie chcemy tego robić, bo wiemy, że to Wy najlepiej wiecie,
co jest w życiu najważniejsze.

Okay, I know, it sounds terribly pompous and trivial (after all, all of us, especially during the holiday season, calls to stop, look around, pay attention to our loved ones), but in today’s world, when everything rushes and is constantly changing, and the reaction time of each of us is being tested, you sometimes have to stop and focus on what’s really important. To be honest, as a planner company we are not really able to affect your lives. We give you a product that can help you in rearranging your affairs, we try writing articles that will inspire you to organize time regularly and consciously, we create graphic designs that will inspire you to take action, but still, we’re still only planner makers, and we can’t do anything that really makes your lives well-organized. But you know what? We do not want to do that, because we know that it is you who know best what is important in your lives.

Siedząc tak i zastanawiając się, co jeszcze możemy zrobić, żeby planowanie nie sprowadzało się tylko do uzupełniania terminarza, wpadłyśmy na pewien pomysł. Co sprawi, że chociaż na jedną chwilę w tygodniu zajmiemy się najważniejszą dla nas sprawą, odsuniemy te wszystkie goniące nas zobowiązania i zajmiemy się tym, co faktycznie jest dla nas istotne? Skąd w ogóle mamy wiedzieć, co jest tak właściwie istotne? Właśnie. Trzeba wybrać ten jeden, drobny priorytet.

Sitting and just wondering about what more we can do to make planning not only limited down to filling the schedule, we came up with an idea. What will make us stop for at least one moment during a week and take care of our most important issues, put other duties away and take care of what really is important to us? How do we even know what is so important? Exactly. You have to choose this one priority.

Ten motyw przewija się w tegorocznym wkładzie aż trzy razy i za każdym razem chcielibyśmy, żebyście postrzegali go inaczej. W części głównej plannera (tej dodawanej w zestawie z okładką) pojawia się w Plannerze tygodniowym i Plannerze dziennym. Jeśli spojrzycie
na rozkład, zauważycie, że pod tytułem działu znajdziecie okna na wpisanie tygodnia, daty oraz… no właśnie, priorytet tygodniowy.
To miejsce, w którym możecie zastanowić się nad jedną ważną rzeczą, którą chcecie wykonać w tym tygodniu. Takie małe, krótkofalowe postanowienie, które być może zmotywuje Was do działania. Warto zatrzymać się nad nim na dłużej, bo każdego roku macie
do wykorzystania tylko (albo aż) 52 takie postanowienia. Wyobrażacie sobie, jak łatwo można sobie w ten sposób pomóc w wykształcaniu nawyków, realizacji większych zadań, albo chociaż zwrócenia uwagi na rzeczy, które dzieją się poza biurem lub pracami domowymi?

This theme reappears in this year’s refill three times, and each time it does we would like you to see it differently. The main part of the planner (the one added with the cover) appears in the weekly Planner and the daily Planner. If you take a look at the layout, you will notice that the title department includes a space to enter the week, date and … yes, the weekly priority. It is a place where you can reflect on an important thing you want to do this week. Such small, short-term decision may motivate you to take action. It is a good idea to focus on it, because every year you have only (or is it “so many”?) 52 resolutions. Can you imagine how easily one can create new habits, do larger tasks, or even pay attention to the things that are happening outside the office or housework?

Priorytet dzienny – to miejsce na wpisanie rzeczy, którą powinniśmy mieć z tyłu głowy przez jeden dzień. To może być jakaś ważna sprawa z pracy, rzecz, której nie możemy za nic zapomnieć, albo… kontynuacja priorytetu tygodniowego, mały kroczek, który zbliży nas do celu. Znajdziemy go w okienku „najważniejsze” w plannerze tygodniowym oraz „najważniejszych zadaniach” w plannerze dziennym.

Daily Priority: a place for the things that we should keep in mind just for one day. It could be, of course, some important work matter of which we cannot forget, or … a continued weekly priority, a small step that will bring us closer to the goal. We find it in the „important” box in the weekly planner, and the „most important tasks” in the daily planner.

Priorytet roczny – tu sprawa nie jest taka oczywista. Z jednej strony chcieliśmy dać Wam jak najwięcej miejsca na rozpisanie swoich postanowień, ale z własnego doświadczenia wiemy, że im więcej ich jest, tym bardziej przerażające się one stają. Dlatego wykorzystałyśmy pierwszą stronę wkładu kalendarzowego właśnie na postanowienia noworoczne. Nie bez powodu pod nagłówkiem znajduje się podpis
„wracaj tu zawsze, gdy stracisz swoje cele z oczu”. Chcieliśmy dać Wam miejsce, w którym będziecie mogli wpisać absolutnie najważniejsze
z ważnych spraw. Miejsce, w którym dacie sobie szansę na uporządkowanie celów na cały rok, a jednocześnie wyznaczyć drogę, którą chcecie podążać. Zatrzymajcie się tutaj, stwórzcie drogowskaz i (jeśli będziecie tego potrzebowali) wracajcie do niego, by podążać ścieżką która jest
w 100% wasza.

Yearly Priority – here the matter is not so obvious. On one hand, we wanted to give you as much space as possible to write your resolutions, but our experience tells us that the more there are, the more terrifying they become. Therefore, we designed the first page of the calendar refill just for the New Year’s resolutions. This is why under the heading there is an information „come back here whenever you lose sight of your goals” We wanted to give you a place where you can write absolutely most important issues. A place where you can give yourselves a chance to organize your goals for the year, and at the same time determine the path you want to follow. Stop here, create a signpost and (if you need it) come back to it to follow the path that is 100% yours.

Nasza rola kończy się wraz z dostarczeniem Wam plannera.

To tylko od Was zależy, czy dzięki niemu zmieni się Wasze życie.

Wesołych Świąt!

Our role ends with the delivery your planners.

It depends on you if it changes your lives.

Merry Christmas!