Regulamin od 25.12.2014 rok
Informacje ogólne.

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.projektplanner.pl jest firma Projekt Planner Karolina Pitala, Osieczany 178B/1, 32-400 Myślenice. NIP 681-20-10-687, REGON 121061456
  mail: sklep@projektplanner.pl, tel. +48 505852785.
 2. Sklep internetowy prowadzi wysyłkową sprzedaż detaliczną artykułów.
 3. Podane ceny są cenami brutto w walucie PLN.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wycofywania artykułów ze sprzedaży, a także wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych, lub też wprowadzania zmian w akcjach promocyjnych.
 5. Dokonywanie zamówień w sklepie jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu.

Definicje.

1.DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 3. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;  osoba prawna;  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 5. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 7. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 9. SKLEP INTERNETOWY – niniejsza platforma do sprzedaży produktów.
 10. SPRZEDAWCA;  Projekt Planner Karolina Pitala, Osieczany 178B/1, 32-400 Myślenice. NIP 681-20-10-687, REGON 121061456.
  mail: sklep@projektplanner.pl tel. 505852785 NR KONTA: Bank Pekao 48 1240 5064 1111 0011 0709 2639
 11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 12. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
 13. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Realizacja zamówienia.

 1. Zamówienia w sklepie można dokonywać po uprzedniej rejestracji w sklepie, wypełniając formularz rejestracyjny. (Sklep zastrzega sobie prawo do odwoływania zamówień w chwili, kiedy zamówienie nie zostanie potwierdzone, lub/i dane w formularzu rejestracyjnym okażą się nie prawdziwe).
 2. Po dokonaniu zamówienia klient otrzymuje drogą mailową informacje niezbędne do sfinalizowania transakcji.
 3. Istnieje możliwość odbioru osobistego, w biurze sklepu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym o dacie i godzinie.
 4. Wysyłka następuje w ciągu 2-4 dni roboczych od otrzymania wpłaty ( chyba, że w opisie produktu zaznaczono inaczej, nie dotyczy to zamówień indywidualnych, których czas realizacji jest ustalany indywidualnie z Klientem).
 5. Brak wpłaty do 10 dni roboczych skutkuje anulowaniem zamówienia.
 6. Istnieje możliwość realizacji indywidualnych zamówień na produkty. W takiej sytuacji prosimy kontaktować się mailowo lub/i telefonicznie.
  Czas realizacji zamówienia, koszty, koszty transportu oraz czas wysyłki jest ustalany indywidualnie z klientem.
 7. Wysyłka dokonywana jest za pośrednictwem Firmy Kurierskiej.
 8. Koszty dostawy towarów ponosi Kupujący.
  Wysyłka następuje za pośrednictwem firm kurierskich Inpost, DPD,
  Kurier przedpłata 15zł
  Pobranie- 20 zł
  Powyżej 250 zł wysyłka GRATIS – dotyczy przedpłat na konto.
  REALIZACJA WYSYŁEK !Kurier od poniedziałku do piątku
 9. Istnieje możliwość wysyłki za granicę, prosimy w tedy o kontakt mailowy w celu ustalenia kwoty wysyłki. Wysokość opłaty jest ustalana indywidualnie do każdego zamówienia. Jeśli paczka nie zostanie dostarczona w ciągu 14 dni, sklep zobowiązuje się złożyć reklamację w firmie wysyłkowej.
 10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu towaru lub jego niedostarczeniu spowodowanego podaniem błędnych danych adresowych w formularzu rejestracyjnym przez Klienta.
 11. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury ( jesteśmy płatnikiem VAT).

Sposoby płatności.

Sklep umożliwia następujące formy płatności:
-przelew bankowy na konto firmy,
-płatność za pobraniem,
-płatność gotówką przy odbiorze, przy wcześniejszym umówieniu (za wyjątkiem indywidualnych zamówień).
Reklamacje.

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres firmy: Projekt Planner Osieczany 178B/1, 32-400 Myślenice, bądź mailowo: sklep@projektplanner.pl

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Przedmiot należy odesłać na adres firmy na koszt Sprzedawcy.

Reklamacje rozpatrywane są indywidualnie.
Zwroty.

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres firmy Projekt Planner Karolina Pitala Osieczany 178B/1, 32-400 Myślenice lub formie elektronicznej na adres mailowy sklep@projektplanner.pl
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku znajdujący się pod linkiem:
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres firmy Projekt Planner Osieczany 178B/1, 32-400 Myślenice.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 6. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

6.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Rabaty.

Sklep ma swojej ofercie system rabatowy – o akcjach promocyjnych sklep informuje za pośrednictwem poczty e-mail, facebook’a oraz w aktualnościach sklepu.
Inne.

Klient ma prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia swoich danych z bazy sklepu. Wszelkie jego dane osobowe są poufne. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, dane nie są ujawniane osobom trzecim.

Wszelkie inne sprawy, nieuregulowane niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie według Kodeksu Cywilnego.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Polityka prywatności.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż wprowadzamy zmiany do Polityki Ochrony Danych Osobowych, dostosowujące jej postanowienia do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 119, s. 1), „RODO”.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Projekt Planner Karolina Pitala Osieczany 178B/1, 32-400 Myślenice, NIP 6812010687 (dalej jako „Administrator”).

Kontakt z  Administratorem możliwy jest drogą mailową: adres sklep@projektplanner.pl oraz biuro@projektplanner.pl lub listownie Projekt Planner Osieczany 178B/1, 32-400 Myślenice.

Podane przez Ciebie dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w regulaminie, w tym dokonywania transakcji, płatności, zapewnienia obsługi konta, realizacji zamówienia i wysyłki towaru oraz kontaktu z Tobą w celu realizacji powyższych usług. Jeżeli wyraziłeś osobną zgodę, Twoje dane będą przetwarzane również w celu świadczenia usługi newsletter. Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych osobowych w celach podatkowych.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz po jej zakończeniu w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywanie do państw trzecich.

Dane nie będą podlegać profilowaniu.

Podanie danych podczas rejestracji lub korzystania z usług jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu skorzystania z naszych usług. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Ciebie wycofana w dowolnym momencie. Dodatkowo masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i przeniesienia swoich danych osobowych. Wszelka korespondencja w zakresie danych osobowych powinna być kierowania na adresy podane w pkt 2

Masz prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Regulamin sklepu internetowego Projekt Planner
Informacje ogólne.

 1. Właścicielem sklepu internetowego Projekt Planner jest firma Karo Deco Karolina Pitala-Klakla, Osieczany 588/2, 32-400 Myślenice. NIP 681-20-10-687.
 2. Sklep internetowy prowadzi wysyłkową sprzedaż detaliczną artykułów.
 3. Podane ceny są cenami brutto w walucie PLN.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, wycofywania artykułów ze sprzedaży, a także wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych, lub też wprowadzania zmian w akcjach promocyjnych.
  Dokonywanie zamówień w sklepie jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu.

 

 1.  Realizacja zamówienia.
 2. Zamówienia w sklepie można dokonywać po uprzedniej rejestracji w sklepie, wypełniając formularz rejestracyjny. (Sklep zastrzega sobie prawo do odwoływania zamówień w chwili, kiedy zamówienie nie zostanie potwierdzone, lub/i dane w formularzu rejestracyjnym okażą się nie prawdziwe).
 3. Po dokonaniu zamówienia klient otrzymuje drogą mailową informacje niezbędne do sfinalizowania transakcji.
 4. Istnieje możliwość odbioru osobistego, w biurze sklepu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym o dacie i godzinie.
 5. Wysyłka następuje w ciągu maksymalnie 4 dni roboczych od otrzymania wpłaty ( chyba, że w opisie produktu zaznaczono inaczej).
 6. Brak wpłaty do 10 dni roboczych skutkuje anulowaniem zamówienia.
 7. Istnieje możliwość realizacji indywidualnych zamówień na produkty. W takiej sytuacji prosimy kontaktować się mailowo lub/i telefonicznie.
  Czas realizacji zamówienia, koszty, koszty transportu oraz czas wysyłki jest ustalany indywidualnie z Klientem.
 8. Wysyłka dokonywana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej. Istnieje możliwość wysłania paczki za pośrednictwem firmy Inpost (oddziały, paczkomaty), jednak należy wcześniej skontaktować się ze sklepem mailowo lub telefonicznie.
 9. Koszty dostawy towarów ponosi Kupujący.

Wysyłka następuje za pośrednictwem firm kurierskich Inpost, DPD

Kurier przedpłata 15zł

Pobranie- 20 zł

Powyżej 250 zł wysyłka GRATIS - dotyczy przedpłat na konto.

REALIZACJA WYSYŁEK !

Kurier od poniedziałku do piątku

 1. Istnieje możliwość wysyłki za granicę, prosimy w tedy o kontakt mailowy w celu ustalenia kwoty wysyłki. Wysokość opłaty jest ustalana indywidualnie do każdego zamówienia.
 2. Jeśli paczka nie zostanie dostarczona w ciągu 14 dni, sklep zobowiązuje się złożyć reklamację w firmie wysyłkowej.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu towaru lub jego niedostarczeniu spowodowanego podaniem błędnych danych adresowych w formularzu rejestracyjnym przez Klienta.
 4. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury vat.
 5. Sklep zastrzega sobie możliwość obciążenia kosztem dostawy Klienta w przypadku nie odebrania przesyłki pobraniowej. Klient ponosi koszt dostawy paczki jak i jego zwrotu.
 6. Sposoby płatności.
 7. Sklep umożliwia takie formy płatności:
  -przelew bankowy na konto firmy,
  -płatność za pobranie,
  -płatność gotówką przy odbiorze, przy wcześniejszym umówieniu (za wyjątkiem indywidualnych zamówień)
  -PayU
  -PayPal
 8. Zwroty i reklamacje.
 9. Klient ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 10 dni bez podania przyczyny zgodnie z art.7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów. W takiej sytuacji należy uprzednio skontaktować się ze sklepem i po wypełnieniu formularza zwrotu przesłać towar w stanie nienaruszonym. W oryginalnym opakowaniu, z wszelkimi metkami itp. na adres firmy.
  Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych za pobraniem.
  Koszty związane z odesłaniem towaru do sklepu ponosi klient.
 10. Gwarancja i reklamacje, rozpatrywane są indywidualnie. Klient proszony jest o skontaktowanie się ze sklepem mailowo lub telefonicznie.
 11. Zwrot pieniędzy za zwrócony towar następuje w ciągu 7 dni od otrzymania zwróconego towaru.

 

 1. Rabaty.
 2. Sklep ma swojej ofercie system rabatowy - o akcjach promocyjnych sklep informuje za pośrednictwem poczty e-mail, facebook'a oraz w aktualnościach sklepu.

7. Wszelkie inne sprawy, nieuregulowane niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie według Kodeksu Cywilnego.
7.1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
7.2. Klient jest zobowiązany do jego przestrzegania.