Organizacja pracy w domu – post gościnny

Zapraszam Was na kolejną część cyklu gościnnego. Dzisiaj pomogę Wam zapanować nad chaosem towarzyszącym pracy w domu
i efektywniej wykorzystać cenny czas :).

I would like to invite you to a new guestpost. Today, I will help you control the chaos accompanying the work at home and use your valuable time more effectively 🙂

  

Praca w domu

Coraz więcej osób decyduje się na takie z pozoru “wygodne rozwiązanie” jakim jest praca zdalna. Eliminuje ono stres związany z pracą
w zespole, dojazdami do pracy, na które nieraz tracimy 2-3 h, a także ułatwia połączenie życia rodzinnego z życiem zawodowym.
Niestety niektórzy wpadają w pułapkę i nie mają na tyle silnej woli i samodyscypliny, by rozdzielić te dwie strefy.

Jeżeli już zdecydujesz się na taki krok, warto się solidnie do tego przedsięwzięcia przygotować. Idealnym rozwiązaniem byłoby przeznaczenie osobnego pomieszczenia na domowe biuro i urządzenie go nie tylko w funkcjonalny sposób, ale również wygodny oraz łatwy
w utrzymaniu czystości (we wcześniejszym wpisie przedstawiłam Wam sposoby jak zorganizować i urządzić takie biuro – http://projektplanner.blogspot.com/2016/06/domowe-biuro-wpis-goscinny.html ) .

workingathome

More and more people are opting for a seemingly „convenient solution” which is remote work. It eliminates the stress of working in a team, commuting to work which sometimes takes 2-3 h, and makes it easier to connect both family and professional life. Unfortunately, some people fall into the trap and do not have enough willpower and self-discipline to separate these two.

If you have decided on taking such a step, it is worth to prepare this project well. The ideal solution would be to use a separate room for the home office and to design it to be not only functional, but also convenient and easy to clean (in an earlier post I have listed a few ways of how to organize and decorate such an office – http://projektplanner.blogspot.com/2016/06/home-office-entry-goscinny.html).

Organizacja czasu pracy

Niestety musisz sama zatroszczyć się o dobrą organizację, a pod koniec każdego dnia poświęć kilka minut na uporządkowanie biurka
i zarchiwizowanie dokumentów. Po zakończeniu pracy powinnaś również zaplanować kolejny dzień lub tydzień i wyznaczyć po 2-3 priorytety. Jeżeli zadbasz o dobrą organizację i porządek, rano zaczniesz dzień spokojniejsza i nie będziesz marnować cennego czasu :).

Pamiętaj, aby pracować tak jak Ci wygodnie i efektywnie. W moim przypadku są to bloki 40-60 minutowe, po których robię przerwę na kawę, lub zajmuję się przez 15-20 min. domowymi sprawami, a przy dwójce dzieci, wiecznie nieobecnemu Em i Labradorce jest co robić 😉

Idealnym rozwiązaniem jest ustawienie budzika/minutnika lub po prostu ( jak w moim wypadku 🙂 ) alarmu w piekarniku 😀 To naprawdę działa i oszczędza pieniądze na zakup niepotrzebnych gadżetów.

organisation of working time

Unfortunately, you need to take care of a good organizationyourself, and at the end of each day take a few minutes to tidy your desk
and documents. After working you should also plan the next day or week, and set 2-3 priorities. If you take care of a good organization and order, in the morning you start the day calmer and you will not waste time 🙂

Remember to work comfortably and efficiently. In my case it means working in 40-60 minute blocks, separated with a coffee break
or doing chores for 15-20 min. Believe me, with two children, forever-absent Em and a labthere is a lot to do;)

The ideal solution is to set the alarm clock / timer or simply (as in my case :)) the oven alarm 😀 It really works and saves money
as you do not have to buy unnecessary gadgets.

Praca przy komputerze

Pracując zdalnie, często spędzamy przy komputerze wiele godzin. Dlatego tak ważne jest to, aby fotel i klawiatura były dopasowane do Ciebie i ustawione na odpowiedniej wysokości.

Poniżej przedstawię Ci kilka wskazówek, jak wybrać dobre krzesło do pracy.

 • przed zakupem sprawdź możliwość regulacji. Fotel powinien się łatwo obniżać i podwyższać oraz powinien  mieć regulowane oparcie- większość z nas podczas pracy mimowolnie odchyla się do przodu, oparcie nadmiernie odchylone w tył nie pozwala na zachowanie dobrej postawy,
 • stopy powinny przylegać płasko do podłogi,
 • wypróbuj elastyczność fotela- podczas przeciągania się powinien dostosowywać się do ruchu ciała,
 • dobierz optymalną wagę i materiał którym jest pokryty- tkaniny łatwo się brudzą, ale zapewniają wentylację w porównanie z eco skórą,
 • zanim kupisz USIĄDŹ!

Pracując przy monitorze warto pamiętać o krótkich przerwach i rozciąganiu oraz o gimnastyce oczu.

Pamiętaj, że wygoda i higiena pracy to klucz do efektywności!

Computer work

Remote work often means spending many hours using the computer. This is why it is so important for the chair and the keyboard
to befitted to you and set to the correct height.

Below, I will show you a few tips on how to choose a good chair.

 • Check if it is adjustablebefore buying. The seat should be easy to lower and raise and should have a regulated backrest, many
  of us inadvertently tilt forward while working, an excessively tilted back does not allow maintaining good posture,
 • feet should lie flat on the floor,
 • Try the chair’s flexibility,it should adapt to the movement of the bodywhile you are stretching,
 • select the optimal weight and the material, fabrics get dirtyeasily, but they provide a better ventilation than eco leather,
 • Sit on it before you buy!

When you are working with a computer screen do remember to take short breaks  and stretching and doing some eye gymnastics. Remember that comfort and OHS is the key to effectiveness.

Tajniki efektywnej pracy

 1. Zadbaj o dobry początek dnia! Zjedz pożywne śniadanie, jeśli musisz zawozić dzieci do szkoły i nie masz daleko zrób sobie krótki spacer, a twoje szare komórki Ci podziękują ;);
 2. Przejrzyj listę zadań na dany dzień i od razu sporządź listę telefonów, które musisz wykonać;
 3. Wyznacz sobie stałe godziny pracy i PRZESTRZEGAJ  ich. Kiedy nie jesteśmy ograniczeni konkretnym terminem w jakim musimy wykonać zadanie, mamy tendencje do rozciągania go w czasie. A chyba nie chcemy poświęcić wieczoru dla rodziny na zaległą pracę? 😉
 4. Zapewnij sobie spokój. Pracujący w domu często słyszą od znajomych i rodziny “ przecież i tak siedzisz w domu, to możesz się jeszcze tym zająć!”  Musisz koniecznie wytłumaczyć najbliższym, że pomimo tego, że fizycznie jesteś w domu teraz tylko i wyłącznie zajmujesz się sprawami zawodowymi i nigdy nie łam tej reguły!
 5. Dbaj o motywację do działania. Nie zapomnij o doszkalaniu się czy czytaniu motywacyjnych książek.
 6. Jeśli tęsknisz za życiem “towarzyskim” w pracy, zacznij umawiać się na spotkania z klientami poza domem np. w kawiarni,
  albo wyskocz na lunch z przyjaciółką 😉
 7. Nie bój się używać zdobyczy technologii do ułatwienia sobie pracy np. skype czy evernote do zarządzania wspólnymi projektami.
 8. Wyloguj się!

Secrets of effective work

 1. start the day well! Have some nutritious breakfast, if you must take children to school and it is not far from your home, take a short walk and your gray cells will be grateful 😉
 2. go through the list of tasks for the day and immediately make a list of phonecalls that you need to make;
 3. Set a fixed working hours and FOLLOW them. When we are not limited by a specific borderline in which we need to do the job,
  we have a tendency to stretch it in time. But perhaps we do not want to spend the family evening doing overdue work? 😉
 4. Give yourself peace of mind. People working at home often hear „after all, you stay at home so you can take care of it!” from friends and family. You must explain them that despite the fact that physically you are at home, you are doing business matters only at the moment, do never break that rule!
 5. Keep your motivation high. Do not forget to get additional knowledge or to read motivational books.
 6. If you miss „social life” at work, plan your meetings with clients outside the home, e.g. in the cafeteria, or havea lunch with a friend;)
 7. Do not be afraid to use technology to facilitate the work itself, e.g. Skype and Evernote to manage joint projects.
 8. Log off!

 

E-maile

E-maile są cudownym wynalazkiem ułatwiającym komunikowanie się, ale nie pozwól, żeby zawładnęły Twoim życiem. Aby nie stać się niewolnicą swojej skrzynki odbiorczej, zastosuj się do kilku prostych rad:

 • nie odpowiadaj na wiadomości od razu po ich otrzymaniu, ani tym bardziej z samego rana. Wyznacz sobie na tą czynność czas
  po wykonaniu priorytetu dnia.
 • Twoje odpowiedzi powinny być zwięzłe i tematyczne- nie ulegaj pokusie pisania obszernych e-maili do osób, które ledwo znasz,
  tylko po to aby wydać się bardziej życzliwym!
 • oznacz “gwiazdką” maile, które mogą być jeszcze użyteczne, ale nie zapomnij usuwać ich ze skrzynki raz w miesiącu,
 • zainstaluj oprogramowanie antyspamowe, aby ograniczyć ilość niepożądanych wiadomości,
 • w skrzynce odbiorczej zostaw tylko te e-maile, które wymagają uwagi,
 • skorzystaj z https://unroll.me/ , aby wypisać się z wszystkich niechcianych newsletterów jednocześnie 😉

E-mails

E-mails are a wonderful invention which facilitates communication, but do not let themcontrol your life. In order not to become a slave to your inbox, follow a few simple tips:

 • do not respond to messages immediately after they are received, and never do that in the morning. Set a time for this function after you complete your priorities’ list.
 • Your answers should be brief and relevant, do not be tempted to write lengthy e-mails to people who you barely know, just to make good impression!
 • use the „asterisk” to tag emails which can still be useful, but do not forget to remove them from the inbox once a month,
 • Install anti-spam software to reduce the number of unwanted messages,
 • only those emails that need attention should be kept in your inbox,
 • use https://unroll.me/ to unsubscribe from all unwanted newsletters at once 😉

  

Ciekawa jestem jak Wy organizujecie sobie pracę w domu ? 🙂

I wonder how you organize your work at home 🙂

Nieperfekcyjna http://nieperfekcyjnyswiat.pl/