Cztery rodzaje informacji, których nie powinnaś zapisywać w plannerze

Cześć! Dzisiaj mam dla Was post, w którym chciałabym poruszyć bardzo ważny temat związany z bezpieczeństwem i kilkoma zasadami,
które każdy powinien znać, ale… czasami o nich zapomina. Do napisania tego tekstu zainspirowała mnie Well-Appoited Desk,
ale postanowiłam dodać od siebie kilka informacji i pokazać Wam ten aspekt z mojej strony 🙂

Hello! Today I have a post in which I would like to raise a very important issue related to security and a few rules that everyone should know, but … sometimes forgets about them. Well-Appoited Desk inspired me to write this text but I have decided to add some more information and show it you from my point of view 🙂

  1. Nigdy nie zapisuj w kalendarzu swoich dokładnych danych osobowych, takich jak numer dowodu osobistego, peselu czy adresu.

Numer PESEL w niektórych bankach służy jako numer logowania, może zostać użyty jako jedno z danych niezbędnych do wsparcia jakiejś petycji w której być może wcale nie chcemy brać udział lub wsparcia kandydata w wyborach. Dane mogą również zostać odsprzedane firmom zewnętrznym w celach marketingowych. Adres? W połączeniu ze znajomością waszego konta na instagramie lub Facebooku (gdzie pewnie lubicie wrzucać piękne fotki np z wakacji) da ewentualnemu przestępcy możliwość działania bez niebezpieczeństwa wykrycia.

  1. Do never puty our personal information such as identity card number,your full address or personal identity number in your calendar.

Personal identity numberscan be used as login in some banks or  as one of the data needed to support any petition in which perhaps you do not want to participate or to support a candidate in the election. Data can also be sold to other companies for marketing purposes. And what about the address? In combination with the knowledge of your Instagram or Facebookaccount (where you probably like to post beautiful photos from your holiday) it will give potential criminals a chanceto work without any danger of detection.

  1. Nie przechowuj w plannerze kart z rodzaju „w razie niebezpieczeństwa”, takich jak grupa krwi, informacja o noszonych soczewkach, zgoda na transplantację czy numer ICE.

Tym razem nie chodzi o bezpieczeństwo prywatności, a Twoje własne. W razie wypadku ratownicy w pierwszej kolejności sprawdzą Twój portfel i telefon, przekopywanie torebki prawdopodobnie zostawią na później. W chwili zagrożenia życia szybki dostęp do najważniejszych informacji ma kluczowe znaczenie, a karty we właściwym miejscu być może uratują Ci życie. Nie upychaj ich więc w ciężko dostępnych kieszonkach lub między stronami.

  1. Do not store the “in case of emergency” cards in your planner, they usually contain such information as your bloodtype, type of lenses you use, a consent for organ donation or the ICE number.

This time it’s not about the security of your privacy but your own. In case of an accident, rescuers first check your wallet and phone, checking bags is usually left for later. If your lifeis in danger, aquick access to the key information is vital, and keeping the cards in the right place might save your life. Do not stuff them in hard to reach pockets or in hidden compartments.

  1. Haseł do kart kredytowych, bankomatu, kont wirtualnych

Tego punktu chyba nie trzeba tłumaczyć. Pamiętaj, że wcale nie musisz zgubić plannera, żeby obca osoba miała do niego dostęp. Wystarczy, że na chwilę zajmiesz się płaczącym dzieckiem, zostawisz otwarty planner w pracy albo najzwyczajniej na świecie się zamyślisz- wystarczy chwila, by odczytać takie dane. Jeśli złodziej będzie miał dostęp do haseł, z łatwością dobierze Ci się do torebki (znacie na przykład TEN filmik z iluzjonistą?).

  1. 3. Passwords to credit cards, PINs or virtual accounts

I do not think I need to explain this point to you. Remember that losing your planner is not the only way for a stranger to get an access to it. Leaving it alone to take care of a crying baby, leaving it open at work or simply being lost in thought for a momentgives others enough time to read such data. If a thief has an access to passwords he or she will easily get into your bag (have you seenthis movie with an illusionist?).

  1. Informacji, które z jakichś względów jesteś obowiązana zachować w tajemnicy– i nie mówię tu o sekrecie przyjaciółki
    z liceum, a ważnych informacjach utajnionych. Trzymasz w plannerze informacje o pacjencie? Klient który wystawił Ci pełnomocnictwo rozmawiał z Tobą o poufnych informacjach, które musiałaś zapisać, a nie miałaś nic poza kalendarzem pod ręką? W ogóle jesteś zatrudniona w jakiejkolwiek firmie wymagającej utrzymania tajemnicy zawodowej? W takim razie nie wolno Ci narażać takich informacji na ujawnienie i lepiej, żebyś nie trzymała ich na stałe w plannerze. Fakt, jest mała szansa, że ktoś przeczyta Ci takie informacje zaglądając przez ramię, jednak wystarczy, że zgubisz lub zapomnisz kalendarza- po co narażać się na dodatkowy stres związany z jego utratą?
  1. Information, which for some reason you are required to keep in secret– and I’m not talking about a secret that a friend from high school told you but important confidentialinformation. Do you keep patient’s information in the planner? A client who has allowed you to act on their behalf gave you some confidential information that you had to note down and had nothing besidesa handy planner? Does your work require you to keep professional secrecy? In that case, you must not risk a disclosure of such information and you’d better not keep them in the planner. There is a little chance that someone will read this information justby looking over your shoulder, but if you lose or forget to take your planner, you will expose yourself to additional stress  due to its loss.